Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Sklep internetowy AstroCD, Sylwia Substyk

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady, jakie są stosowane przy gromadzeniu oraz przetwarzaniu danych osobowych oraz innych danych Klientów w ramach prowadzenia Sklepu internetowego firmy AstroCD, Sylwia Substyk z siedzibą w Chorzowie dostępnego w Internecie na stronie http://www.sklep.astrocd.pl
Korzystając z Usług Sklepu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez AstroCD, Sylwia Substyk danych osobowych dotyczących Klienta w zakresie i w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

I. Definicje
1. dane osobowe – pojęcie zdefiniowane w art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych [tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm., dalej: uodo], obejmujące wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Za osobę możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą identyfikację osoby fizycznej, jeżeli określenie tożsamości danej osoby będącej podmiotem informacji wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań,
2. zbiór danych osobowych – zgodnie z art. 7 pkt 1 uodo jest to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie,
3. inne dane Klientów – dane nie stanowiące danych osobowych tj. dane osób fizycznych, które nie umożliwiają ich identyfikacji zarówno pośrednio jak i bezpośrednio, a także dane identyfikujące Klientów nie będących osobami fizycznymi,
4. AstroCD, Sylwia Substyk z siedzibą w Chorzowie, ul. Armii Krajowej 94/6, 41-506 Chorzów, zarejestrowana przez Prezydenta Miasta Chorzowa pod numerem 28361 z dnia 3 listopada 2010 roku. NIP: 627-234-27-17, Regon: 241769969. Adres do korespondencji: Sylwia Substyk, ul. Karola Miarki 15a/6, 41-500 Chorzów, tel. 880-184-000.
5. Klient - podmiot będący drugą Stroną umowy sprzedaży i montażu Towarów, i może to być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową [Kupujący – przedsiębiorca]; lub/oraz osoba fizyczna, zawierająca umowę sprzedaży i montażu Towarów ze Sprzedającym w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową [Kupujący - konsument],
6. Usługa – sprzedaż i montaż świadczone przez AstroCD i określone w Regulaminie sklepu internetowego http://sklep.astrocd.pl/regulamin-pm-11.html,
7. nadawca – Klient korzystający z Usługi,
8. Sklep – internetowy sklep pod nazwą AstroCD dostępny pod adresem: http://www.sklep.astrocd.pl,
9. rejestracja – proces wiążący się z podaniem danych osobowych lub innych danych za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Sklepu.

 

II. Postanowienia wstępne
1. Sklep jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.] w związku ze świadczeniem Usług i w tym zakresie jego obowiązki i prawa kształtowane będą przez tę ustawę z zastrzeżeniem modyfikacji zawartych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną [ Dz. U. z 2002 r., nr 144 poz. 1204 ].
2. AstroCD podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Klienta i wszelkich innych danych wprowadzanych do formularzy znajdujących się na stronie Sklepu.
3. AstroCD nie odpowiada za treść danych wprowadzanych przez Klienta.
4. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, ale służy celom, o których mowa w Regulaminie. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i poprawiania ich w każdej chwili, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych w zbiorach danych osobowych, a także poza takimi zbiorami, w systemach informatycznych dokonywane jest na zasadach określonych w uodo oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm., dalej: uośude].
6. Administratorem danych osobowych jest AstroCD.
7. Administrator przetwarza zgromadzone dane osobowe w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonania Usług dla Klienta lub za jego zgodą do innych celów, zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 i 3 uodo.
8. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przy świadczeniu Usług za pośrednictwem Sklepu są należycie oraz starannie przechowywane.
9. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające ochronę tych danych.
10. W związku z wykonywaniem obowiązków Administratora oraz innych obowiązków określonych niniejszą polityką AstroCD kontaktuje się z osobą, której dane dotyczą za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, jeżeli dysponuje adresem kontaktowym danej osoby.

 

III. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych oraz innych danych klientów
1. W celu świadczenia Usług AstroCD gromadzi i przetwarza adresy poczty elektronicznej, które mogą stanowić dane osobowe, jeżeli samodzielnie lub w powiązaniu z innymi informacjami posiadanymi przez podmiot przetwarzający dane umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej.
2. W celu świadczenia pozostałych usług, AstroCD może gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe i inne dane Klientów: imię i nazwisko, nazwę firmy Klienta, adres, adres poczty elektronicznej. W przypadku złożenia za pośrednictwem Sklepu zamówienia na Usługi AstroCD może pobierać inne dane niezbędne do wystawienia faktury lub rachunku.

 

IV. Uprawnienia osób w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 32 ust. 1 uodo osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo dostępu do treści oraz prawo kontroli przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą.
2. Prawo kontroli przetwarzanych danych osobowych obejmuje uprawnienie:
a) do uzyskania wyczerpującej informacji potwierdzającej istnienie danego zbioru danych oraz danych Administratora danych,
b) do uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze,
c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące, oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
f) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
g) innych uprawnień określonych w art. 32 uodo, jeżeli zachodzą ku temu określone w ustawie przesłanki, przy czym uprawnienia określone w ust. 2 lit. a-e mogą być wykonywane nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
3. Osoba, której dane dotyczą, przesyła żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia przesyłając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów AstroCD: astrocd@astrocd.pl albo pisemnie na adres korespondencyjny firmy.

 

V. Polityka prywatności Sklepu internetowego AstroCD

Uprawnienia AstroCD w zakresie przetwarzania danych osobowych
1. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane dla celów statystycznych lub archiwalnych, Administrator może odstąpić od informowania osób o przetwarzaniu ich danych w przypadkach, gdy pociągałoby to za sobą nakłady niewspółmierne z zamierzonym celem.
2. Administrator danych osobowych odmawia osobie, której dane dotyczą, ujawnienia informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w zakresie i w razie zajścia przesłanek wskazanych w art. 34 uodo.
3. W razie wykazania przez osobę, której dane osobowe dotyczą, że są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, Administrator danych jest obowiązany, bez zbędnej zwłoki, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania kwestionowanych danych lub ich usunięcia ze zbioru, chyba że dotyczy to danych osobowych, w odniesieniu do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne ustawy.
4. Administrator danych jest obowiązany poinformować bez zbędnej zwłoki innych administratorów, którym udostępnił zbiór danych, o dokonanym uaktualnieniu lub sprostowaniu danych.
5. Administrator nie udostępnia odpłatnie lub nieodpłatnie danych osobowych osobom trzecim, bez zgody osób, których dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Administrator udostępnia lub może udostępnić dane osobowe osobom trzecim w wypadkach ściśle określonych przepisami prawa.
7. Po zakończeniu świadczenia Usług na rzecz Klienta Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych Klienta, z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Administrator może przetwarzać dane osobowe po zakończeniu świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie:
a) niezbędnym do rozliczenia oraz dochodzenia roszczeń z tytułu ewentualnych płatności,
b) niezbędnym do rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, uprawnień z tytułu gwarancji, zwrotów, zgodnie z zawartą z Klientem umową,
c) dopuszczalnym na podstawie odrębnych przepisów bądź umów z Klientem.

 

VI. Zakres i cel przetwarzania innych danych klientów
1. W celu świadczenia Usług firma AstroCD może przetwarzać inne dane Klientów, które nie stanowią danych osobowych, w zakresie określonym w Rozdziale III niniejszej Polityki Prywatności.
2. Dane osobowe pracownika i innej osoby fizycznej reprezentującej Klienta podlegają ochronie na zasadach określonych w uodo i niniejszej Polityce Prywatności.
3. Przetwarzanie danych osobowych osób wskazanych w ust. 2 w celu usprawnienia kontaktu z Klientem ma charakter pomocniczy i stanowi przetwarzanie danych w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego.
4. W wypadku zmiany danych lub przetwarzania przez AstroCD nieprawidłowych danych, innych niż dane osobowe, Klienci mogą żądać aktualizacji lub sprostowania treści danych gromadzonych przez AstroCD, przesyłając wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej na jeden z adresów AstroCD, np. astrocd@astrocd.pl albo pisemnie na adres siedziby AstroCD.

 

VII. Pozostałe rodzaje danych przetwarzanych przez AstroCD
1. W ramach prowadzenia Sklepu internetowego http://www.sklep.astrocd.pl, AstroCD korzysta lub może korzystać z:
a) plików „cookies” – plików tekstowych, zawierających informacje o Kliencie, odczytywane przez AstroCD przy ponownym korzystaniu ze Sklepu http://www.sklep.astrocd.pl
Informacje te nie pozwalają jednak na identyfikację Klienta, dlatego nie stanowią danych osobowych,
b) dzienników zdarzeń – rejestrujących zapytania http kierowane do serwera Sklepu zawierające informacje o adresie IP Klienta Sklepu wykorzystywane w celu administrowania Sklepem, monitorowania działań Klientów w Sklepie, gromadzenia danych statystycznych itp. Jeżeli adresy IP w powiązaniu z innymi informacjami przetwarzanymi przez AstroCD pozwalają na identyfikację podmiotu korzystającego ze Sklepu, stanowią dane osobowe podlegające ochronie na zasadach określonych w uodo i niniejszej Polityce Prywatności,
c) statystyk odwiedzin Sklepu – zawierających dane o sposobie korzystania ze Sklepu przez jego Klientów, które nie pozwalają na identyfikację Klienta.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka Prywatności, jak i wprowadzane w niej zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu.
2. AstroCD udostępnia treść niniejszej Polityki Prywatności bezpłatnie na stronie Sklepu, w sposób pozwalający każdemu Klientowi w dowolnym czasie na jego pobranie i utrwalenie za pomocą systemów teleinformatycznych.
3. AstroCD może dokonywać zmiany lub doprecyzowania treści Polityki Prywatności w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Jeżeli Klient nie akceptuje niniejszej Polityki Prywatności, obowiązany jest zaprzestać korzystania ze Sklepu internetowego http://www.sklep.astrocd.pl.
5. W zakresie praw i obowiązków Klientów oraz AstroCD związanych z przetwarzaniem danych osobowych, innych danych Klientów oraz pozostałych danych, w tym nieuregulowanym w niniejszej Polityce Prywatności, zastosowanie mają wyłącznie przepisy prawa polskiego.
6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według prawa polskiego.


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu